Hakkoryu Jujutsu & Koho Shiatsu

YouTube Preview Image

Thanks! Share it with your friends!

Close

An original 16 mm film transfer of Shodai Soke Okuyama promoting Hakkoryu Jujutsu & Koho Shiatsu. http://www.hakkoryu.com.